Financieel

Uitleg bij de jaarrekening 2019 IZI wonen

Zoals de wettelijke en statutaire bepalingen voorzien, brengen wij in dit verslag uit over de activiteiten van IZI wonen tijdens het voorbije boekjaar. Eveneens leggen wij de jaarrekening ter goedkeuring voor. De fusie van de maatschappijen trad in werking per 29 mei 2019, met boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit per 1 januari 2019.

Om de cijfers van het boekjaar 2019 te kunnen vergelijken met voorgaande boekjaar 2018, dienen de bedragen van De Izegemse Bouwmaatschappij 2018 en De Mandelbeek 2018 opgeteld te worden. Dit omwille van de fusie door overneming van De Izegemse Bouwmaatschappij door De Mandelbeek, akte verleden op datum van 28/05/2019. De actiefzijde van de balans geeft de bezittingen weer van de maatschappij, verdeeld onder 1/Vaste Activa en 2/Vlottende Activa.

Vaste Activa

De voornaamste post van de Vaste Activa zijn de Terreinen en Gebouwen : € 52.933.673. In het boekjaar 2019 werden volgende verwervingen gerealiseerd: Aankoop terreinen in de Bollewerpstraat te Ingelmunster : € 925.574,75. Aankoop pand ex-Borstelmuseum, Baron De Pélichystraat 5 te Izegem : € 276.000 . Aankoop appartementsgebouw Baron de Pélichystraat 3 en appartementsgebouw Roeselaarsestraat 13/15 te Izegem : samen € 820.000. Deze appartementen waren geruime tijd in huur genomen door de Izegemse Bouwmaatschappij via huurovereenkomst met Stad Izegem en zijn in 2019 definitief aangekocht. De activa in aanbouw van de projecten = € 5.174.521.

Vlottende Activa

Hierin zijn de voorraad aannemingswerken van de koopwoningen en de gronden waarop deze woningen worden gerealiseerd een belangrijke post. Het betreft nog 1 koopwoning te Sint-Eloois-Winkel, 1 koopwoning te Ingelmunster, 3 woningen in aanbouw te Kortemark en 16 woningen in aanbouw te Izegem : € 3.321.344 . De liquide middelen bedragen € 3.787.614.

Passiefzijde van de balans

De passiefzijde van de balans zijn de schulden van de maatschappij, verdeeld onder het Eigen Vermogen en het Vreemd Vermogen. Het Eigen Vermogen bestaat uit het Kapitaal en de Reserves en de rubriek Kapitaalsubsidies. Het Vreemd Vermogen is opgesplitst in Schulden op meer dan één jaar en Schulden op ten hoogste één jaar. De schulden op meer dan één jaar bestaan grotendeels uit Kredietinstellingen = de uitstaande leningen tov de VMSW voor het verwerven, bouwen en renoveren van gebouwen : € 46.432.765. De schuld tov de huurders afkomstig van ontvangen huurwaarborgen, bedrag € 605.889. Deze schuld staat vermeld onder Overige schulden en wordt ook op langere termijn beschouwd. De 2 grootste rubrieken bij de Schulden op ten hoogste één jaar zijn de:

  1. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen. Dit zijn de kapitaalsaflossingen van leningen VMSW die zijn geboekt om in 2020 te betalen : € 1.959.034.
  2. openstaande facturen Leveranciers en te ontvangen facturen op 31.12.2019 : € 1.934.351.

Het totaal ACTIEF = € 67.598.585 en stemt overeen met het totaal PASSIEF

Resultatenrekening

BEDRIJFSOPBRENGSTEN EN BEDRIJFSKOSTEN De ontvangsten uit de verhuring van het patrimonium zijn tov 2018 gestegen met 1,3 % en bedragen € 3.332.101. De gezamenlijke netto opbrengst van de verkoop van 1 koopwoning te Ingelmunster en 7 koopwoningen te Sint-Eloois-Winkel bedraagt € 96.000. Daarnaast werden eind december 2 huurwoningen verkocht (1 te Ingelmunster en 1 te Kortemark), waarbij een meerwaarde werd geboekt van € 305.067. Omwille van de gerealiseerde fusie in 2019 zijn de algemene kosten diensten en diverse goederen met meer dan de helft gestegen. De kosten die gepaard gingen met de fusie werden deels gecompenseerd door een fusiepremie ten bedrage van € 160.700. Daarnaast mochten we een premie van € 69.600 ontvangen, bestemd voor actieve shm’s.

De kosten onderhoud en herstelling van de woningen bedragen € 491.586. Hiervan werd een deel doorgerekend aan de huurder, via recuperatie van huurlasten. De kost bezoldigingen bedraagt € 669.841, dit is een stijging met 16 % tov 2018. Gezien er geen huurprojecten in oplevering waren in 2019, zijn de afschrijvingen op materiële activa beperkt gestegen met 3 % en bedragen € 1.779.266. De grootste post bij de andere bedrijfskosten vormt de onroerende voorheffing en bedraagt € 300.000. Zo komen we tot een bedrijfswinst van € 772.424. Na aftrek van de financiële kosten en verrekening van kapitaal-en intrestsubsidies, netto € 438.439, bekomen we een winst van het boekjaar vóór belastingen van € 333.986. Na verrekening van de belastingen bedraagt de te bestemmen winst van het boekjaar € 305.707.

"De financiële leefbaarheid van IZI wonen is goed te noemen."

Aan de hand van de analyse van financiële ratio’s, wordt de financiële leefbaarheid van de shm weergegeven. De belangrijkste ratio’s zijn de liquiditeit, netto winstmarge uit de gewone bedrijfsvoering, netto vrije cash flow en de solvabiliteit. (ratio’s afgetoetst aan normen bij visitatie SHMs)

Bijzonder verslag omtrent het toezicht op het sociaal oogmerk van de vennootschap

DOWNLOAD HIER DE PDF’S VOOR HET VERSLAG VAN DE COMMISSARIS REVISOR EN DE JAARREKENING VAN IZI WONEN VOOR 2019