Renoveren

Renovaties van IZI wonen

Een groot en soms wat ouder patrimonium vraagt ook de nodige aandacht voor renovaties. IZI wonen wil de kwaliteit en het comfort van de bestaande woningen ook verbeteren. Zo heeft de maatschappij in de voorbije jaren reeds sterk ingezet op energierenovaties (ERP 2020) en zal dit in de toekomst verder blijven doen. Grote renovatiedossiers werden opgemaakt voor o.a. de vervanging van buitenschrijnwerk.

Onderhoud

Onderhoud van het patrimonium van IZI wonen

Het patrimoniumbeheer omhelst een veelheid van taken en opdrachten. In dit gedeelte worden een aantal aspecten binnen het courant globaal onderhoud van het bestaand patrimonium kort toegelicht. Voor het patrimonium gelegen in Izegem alleen al, werden in 2019 ongeveer 750 werkbonnen uitgeschreven en opgevolgd :

Het onderhoud/herstel van de sociale huurentiteiten

IZI wonen biedt sociale woongelegenheden aan in 6 gemeentes of stad binnen West-Vlaanderen. Binnen ons patrimonium zijn de individuele woonentiteiten van verschillende typologie, al dan niet aangepast, … Vooral de typologie van de woonentiteit beïnvloedt in grote mate de onderhoudsbehoefte en impact van herstel na schade. Meergezinswoningen hebben bv een beduidend hogere huurrotatie, wat het verouderingsproces verhoogt. Het aantal interventies aan appartementen is daarom ook beduidend hoger dan aan ééngezinswoningen. IZI wonen streeft er naar haar verhuurdersverplichtingen correct na te komen door haar patrimonium zo efficiënt mogelijk te onderhouden zodat het huurgenot van de bewoner zoveel als mogelijk kan worden gewaarborgd. IZI wonen komt soms ook tussen voor de uitvoering van de huurdersverplichtingen indien de huurder hiervoor niet de geschikte vakman kan vinden. De kosten van dergelijke interventies worden dan wel doorgerekend aan de betrokken huurder. Iedere huurder van IZI wonen beschikt over een ZIEZO boekje of een bewonersreglement met onderhoudswijzer dat als handleiding kan dienen bij het onderhoud en herstel met betrekking tot de diverse technische en onderhoudsaspecten van een sociale huurwoning of – appartement.

Het onderhoud van sanitair en cv installaties

Het onderhoud en de dépannages van het sanitair en de verwarmingsinstallaties in de woningen en appartementen wordt uitbesteed aan derden. Hiervoor wordt beroep gedaan op lokale aannemers en de fabrikanten voor het patrimonium in Izegem en op Engie/Cofely voor de andere gemeenten. Het contract met Engie Cofely komt te vervallen in 2020 en er zal een nieuwe aanbesteding gebeuren voor het onderhoud en dit voor het volledig patrimonium. Er werden in totaal 842 oproepen voor dépannages aan sanitair en cv geregistreerd in 2019. Dit is dalend t.o.v. 2018. De merendeel van de oproepen worden binnen de 48 uur behandeld en opgelost. Naast het curatief onderhoud is er ook een preventief onderhoud. Bij dit jaarlijks onderhoud worden de sanitaire installaties gecontroleerd op goede werking en worden de verplichte verbrandings- en reinigingsattesten opgemaakt van de verwarmingsinstallatie. Deze jaarlijkse opdracht gebeurt bij alle huurwoningen en - appartementen. Door dit nazicht kunnen de installaties op een continu veilige en bedrijfszekere manier blijven werken.

Interventies verwarming en sanitair

Het aanbieden van een goede sociale huurwoning

IZI wonen stelt alles in het werk om een goede woongelegenheid aan te bieden die zoveel als mogelijk aan de hedendaagse behoeften voldoet. Om de risico’s van overdracht van bijvoorbeeld huurdersschade en technische problemen bij een huurderswissel zoveel als mogelijk uit te sluiten worden de vrijgekomen woningen gescreend. De afvoeren en rioleringen van de vrijgekomen woningen worden gereinigd en er is een algemene controle van de sanitaire en de elektrische installatie. In 2019 werden er 18 nieuwe cv ketels geplaatst (zie verder). Hoewel de frictieleegstand tot een minimum wordt herleid, wordt deze periode gebruikt voor noodzakelijk vervangingen. Het gaat dan vooral over het vervangen van bv vloerbekleding, badkamers en keukens. In de loop van 2019 werd er op 7 badkamers vernieuwd en op 14 nieuwe keukens geplaatst.

Het onderhoud van de gemeenschappelijke delen – reiniging rioleringen – liftinstallaties van meergezinswoningen

IZI wonen staat ook in voor het permanent onderhoud van de gemeenschappelijke delen. Eind 2019 ging dit over 27 sites, waarvan er 25 gelegen zijn in Izegem en 2 in Wingene. Voor het poetsen van de sites in Izegem doen wij een beroep op een interne poetsdienst. Zij rapporteren ons ook onregelmatigheden over het gebruik en in geval er bepaalde technische problemen moeten worden aangepakt. De inbreng en het contact met de meldpunten van de diverse sites is hierbij ook bijzonder waardevol. Het poetsen van de gemeenschappelijke delen van de sites in Wingene is uitbesteed aan een externe poetsfirma. De horizontale gemeenschappelijke afvoerleidingen worden ook periodisch preventief gereinigd om algemene verstoppingen binnen een appartementsgebouw te voorkomen. Ons patrimonium bevat 16 liften die allen periodiek worden gecontroleerd door een onafhankelijke controle-instantie en onderhouden door de desbetreffende liftfabrikant. Alle liften ondergaan tijdig een risicoanalyse op basis waarvan de lift mogelijks wordt gemoderniseerd.

Het onderhoud van de groenzones

Bij de projectontwikkeling is er steeds een bijzondere aandacht voor de aanleg van de onmiddellijke leefomgeving. Het aanleggen van groenzones is daar een onderdeel van. Het is belangrijk om deze groenzones ook goed te onderhouden.

Rookmelders

De appartementsgebouwen zijn van oudsher geïnstalleerd met gemeenschappelijke brandpreventieve middelen zoals brandblussers, rookkoepels, brandcentrales enz. In 2019 is er een bijzondere aandacht geschonken aan de individuele brandpreventie binnen de privatieve delen. Overeenkomstig de wettelijke verplichtingen zijn op vandaag alle sociale huurwoningen en –appartementen van IZI wonen uitgerust met het nodige aantal rookmelders.

Vernieuwen van bestaande cv ketels en vervangen van verouderde installatie

In de voorgaande jaren werden reeds aanzienlijke inspanningen geleverd om het aantal oude cv ketels te vervangen door nieuwe zuinige toestellen. Wanneer bij een defect de herstelkosten van een ketel te hoog oplopen, wordt de ketel vervangen, bij voorkeur door een nieuw condenserend type of een hoogrendementsketel.

Interventies verwarming en sanitair