Renovatie

Renovaties van IZI wonen

Een groot en soms wat ouder patrimonium vraagt ook de nodige aandacht voor renovaties. IZI wonen wil de kwaliteit en het comfort van de bestaande woningen ook verbeteren. Zo heeft de maatschappij in de voorbije jaren reeds sterk ingezet op energierenovaties (ERP 2020) en zal dit in de toekomst verder blijven doen. Grote renovatiedossiers werden opgemaakt voor o.a. de vervanging van buitenschrijnwerk.

Keukenrenovatie

Zonnebloemlaan 5, Izegem

VOOR

NA

VOOR

NA

Badkamerrenovatie

Zonnebloemlaan 5, Izegem

Keukenrenovatie

Zonnebloemlaan 6 bus 07, Izegem

VOOR

NA

VOOR

NA

Plaatsing laminaat

Rozenlaan 5, Izegem

Keukenrenovatie

Rozenlaan 5, Izegem

VOOR

NA

Onderhoud

Onderhoud van het patrimonium van IZI wonen

Het patrimoniumbeheer omhelst een veelheid van taken en opdrachten. In dit gedeelte worden een aantal aspecten binnen het courant globaal onderhoud van het bestaand patrimonium kort toegelicht. Voor het patrimonium gelegen in Izegem alleen al werden in 2020 ongeveer 800 werkbonnen uitgeschreven en opgevolgd.

Het onderhoud/herstel van de sociale huurentiteiten

IZI wonen biedt sociale woongelegenheden aan in 6 steden en gemeentes in West-Vlaanderen. Binnen ons patrimonium zijn de individuele woonentiteiten van verschillende typologieën, al dan niet aangepast … Vooral de typologie beïnvloedt in grote mate de onderhoudsbehoefte en impact van herstel na schade. Meergezinswoningen (appartementen) hebben bijvoorbeeld een hogere huurrotatie, wat het verouderingsproces versnelt. Het aantal interventies aan appartementen is daarom beduidend hoger dan aan eengezinswoningen.

IZI wonen streeft ernaar haar verhuurdersverplichtingen correct na te komen door haar patrimonium zo efficiënt mogelijk te onderhouden. Zo waarborgen we het huurgenot van de bewoner.

IZI wonen komt soms ook tussen voor de uitvoering van de huurdersverplichtingen als de huurder hiervoor niet de geschikte vakman kan vinden. De kosten van dergelijke interventies worden dan doorgerekend aan de huurder.

Iedere huurder van IZI wonen beschikt over een ‘ZIEZO-boekje’ of een bewonersreglement met onderhoudswijzer. Dat dient als handleiding voor diverse aspecten van onderhoud en herstel aan de woning of het appartement.

Het onderhoud van sanitair en cv-installaties

Voor het onderhoud en herstellingen aan sanitair en verwarmingsinstallasties doen we een beroep op derden: lokale aannemers en de fabrikanten voor het patrimonium in Izegem en op Engie (Cofely) voor de andere gemeenten.

Het contract met Engie (Cofely) kwam te vervallen in 2020 en werd met een jaar verlengd. In het eerste kwartaal van 2021 werd een nieuwe opdracht openbaar bekendgemaakt en dit voor het hele patrimonium (zowel voor Izegem als voor de andere gemeenten). Voor de opmaak van dit uitgebreide dossier deden we een beroep op BM Engineering uit Kortrijk. 3 aanbieders hebben op deze aanbesteding ingeschreven.

Six bvba uit Izegem haalde de opdracht binnen. De aanvang van het nieuwe contract gaat in vanaf 1 juli 2021.

Interventies verwarming en sanitair

Er werden in totaal 745 oproepen voor depannages aan sanitair en cv geregistreerd in 2020. Dit is minder dan in 2019. Het merendeel van de oproepen wordt binnen de 48 uur behandeld en opgelost.

Naast het curatief onderhoud is er ook het jaarlijkse preventief onderhoud, waarbij de sanitaire installaties gecontroleerd worden op goede werking en de verplichte verbrandings- en reinigingsattesten van de verwarmingsinstallatie opgemaakt worden. Deze jaarlijkse opdracht gebeurt bij alle huurwoningen en -appartementen. Door dit nazicht kunnen de installaties op een continu veilige en bedrijfszekere manier blijven werken.

Het aanbieden van een goede sociale huurwoning

IZI wonen stelt alles in het werk om een goede woongelegenheid aan te bieden die zo goed mogelijk aan de hedendaagse behoeften voldoet. Om de risico’s van overdracht van bijvoorbeeld huurdersschade en technische problemen bij een huurderswissel zoveel mogelijk uit te sluiten, worden de vrijgekomen woningen gescreend. De afvoeren en rioleringen worden gereinigd en er is een algemene controle van de sanitaire en de elektrische installatie.

In 2020 werden er 22 nieuwe cv-ketels geplaatst (zie verder).

Hoewel de frictieleegstand tot een minimum wordt herleid, wordt deze periode gebruikt voor noodzakelijk vervangingen. Het gaat dan vooral over het vervangen van bijvoorbeeld vloerbekleding, badkamers en keukens. In de loop van 2020 werden er 5 badkamers vernieuwd en 7 nieuwe keukens geplaatst. In 60 woningen, gelegen in Izegem, wordt het buitenschrijnwerk vervangen. De opmaak van dit renovatiedossier werd toevertrouwd aan Architect Els Bouckhout uit Brugge, Sint-Michiels. Na vergelijk tussen verschillende offertes werd de opdracht voor de vervanging van het schrijnwerk toegewezen aan Winsol. De werken worden aangevat in de tweede helft van 2021.

Het onderhoud van de gemeenschappelijke delen - reiniging rioleringen - liftinstallaties van meer­gezinswoningen

IZI wonen staat ook in voor het permanent onderhoud van de gemeen­schappelijke delen. Eind 2020 ging dit over 27 sites, waarvan er 25 gelegen zijn in Izegem en 2 in Wingene.

Voor het poetsen van de sites in Izegem doen wij een beroep op een interne poetsdienst. Deze dienst rapporteert ook onregelmatigheden en technische problemen. De inbreng en het contact met de meldpunten van de diverse sites is dus bijzonder waardevol.

Het poetsen van de gemeenschappelijke delen van de sites in Wingene is uitbesteed aan een externe schoonmaakfirma.

De horizontale gemeenschappelijke afvoerleidingen worden periodiek preventief gereinigd om algemene verstoppingen binnen een appartements­gebouw te voorkomen.

De 16 liften van ons patriumonium worden allemaal periodiek gecontroleerd door een onafhankelijke controle-instantie. Het onderhoud gebeurt door de desbetreffende liftfabrikant. Alle liften ondergaan tijdig een risicoanalyse en worden indien nodig gemoderniseerd.

Het onderhoud van de groenzones

Bij de projectontwikkeling is er steeds bijzondere aandacht voor de aanleg van de onmiddellijke leefomgeving. Het aanleggen van groenzones is daar een onderdeel van. Het is uiteraard belangrijk om deze groenzones ook goed te onderhouden.

Rookmelders

In de appartementsgebouwen zijn altijd al gemeenschappelijke middelen voor brandpreventie aanwezig geweest. Denk aan brandblussers, rookkoepels, brandcentrales enz.

In 2020 schonken we bijzondere aandacht aan de individuele brandpreventie binnen de privatieve delen. Overeenkomstig de wettelijke verplichtingen zijn op vandaag alle sociale huurwoningen en -appartementen van IZI wonen uitgerust met het vereiste aantal rookmelders.

Vernieuwen van bestaande cv-ketels en vervangen van verouderde installatie

In de voorgaande jaren werden al aanzienlijke inspanningen geleverd om het aantal oude cv-ketels te vervangen door nieuwe, zuinige toestellen. Wanneer bij een defect de herstelkosten van een ketel te hoog oplopen, wordt de ketel vervangen, bij voorkeur door een nieuw condenserend type of een hoogrendementsketel.

Interventies verwarming en sanitair