Financieel

Uitleg bij de jaarrekening 2020 IZI wonen

Voor de bespreking van de jaarrekening verwijzen we naar het schema van de nationale bank. De balans bestaat uit de actiefzijde (vaste en vlottende activa) en de passiefzijde (eigen en vreemd vermogen).

Vaste Activa

De voornaamste post van de Vaste Activa zijn de Terreinen en Gebouwen: € 55.841.868. In het boekjaar 2020 werden 2 werven voorlopig opgeleverd:

  • 12 huurwoningen in Izegem, Mercuriusstraat (16 juli)
  • 6 huurwoningen in Kortemark, Schreveweg (17 juli)

De bouwkost van deze projecten werd overgeboekt van de post ‘Activa in aanbouw van de projecten’ naar rubriek ‘Gebouwen’ = € 3.478.968,15.

Het saldo van de post ‘Activa in aanbouw van de projecten’ omvat voornamelijk de aannemingswerken van de appartementsgebouwen in aanbouw in Ingelmunster in de Bollewerpstraat en het appartementsgebouw in de Kortrijkstraat = Totaal € 4.329.736,40.

Vlottende Activa

Hierin zijn de Voorraad aannemingswerken van de koopwoningen en de gronden waarop ze worden gerealiseerd een belangrijke post.

Het betreft 3 woningen in Kortemark en 16 woningen in Izegem: € 3.810.675.

De schadevergoeding te ontvangen van de VMSW als gevolg van een foutieve berekening in de GSC in het verleden, staat geboekt onder ‘Overige vorderingen’: € 250.000.

De liquide middelen bedragen € 2.819.494.

Het balanstotaal bedraagt

€ 69.906.826

Passiefzijde van de balans

De passiefzijde van de balans zijn de schulden van de maatschappij, verdeeld onder het Eigen Vermogen en het Vreemd Vermogen.

Het Eigen Vermogen bestaat uit het Kapitaal en de Reserves en de rubriek Kapitaalsubsidies. Het Vreemd Vermogen is opgesplitst in Schulden op meer dan één jaar en Schulden op ten hoogste één jaar.

De schulden op meer dan één jaar bestaan grotendeels uit Kredietinstellingen = de uitstaande leningen t.o.v. de VMSW voor het verwerven, bouwen en renoveren van gebouwen: € 47.084.494. De schuld t.o.v. de huurders afkomstig van ontvangen huurwaarborgen, bedraagt € 617.189. Deze schuld wordt op langere termijn beschouwd.

De 2 grootste rubrieken bij de Schulden op ten hoogste één jaar zijn de:

  1. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen. Dit zijn de kapitaalaflossingen van leningen VMSW die zijn geboekt om in 2021 te betalen: € 4.869.468. Dit bedrag omvat ondermeer de marktconforme kredieten ten bedrage van € 3.173.585 met betrekking tot de koopwoningen die worden terugbetaald, zodra de woningen zijn verkocht.
  2. Openstaande facturen leveranciers en te ontvangen facturen op 31.12.2020: € 980.533.

Resultatenrekening

BEDRIJFSOPBRENGSTEN De ontvangsten uit de verhuring van het patrimonium zijn t.o.v. 2019 gedaald met ruim 2% en bedragen € 3.252.016. Deze evolutie is het gevolg van de wijze waarop de huurprijzen moeten worden berekend volgens het Kaderbesluit Sociale Huur van de Vlaamse Overheid (met ingang op 01.01.2020). De gezamenlijke netto opbrengst van de verkoop van 1 koopwoning in Ingelmunster en de laatste koopwoning in Sint-Eloois-Winkel bedraagt € 16.000. Daarnaast werd er 1 huurwoning in Ingelmunster verkocht, waarbij een meerwaarde werd geboekt van € 143.190.

BEDRIJFSKOSTEN

De kantoor- en administratiekosten bedragen in totaal € 100.733 waarvan 1/3 voor aankoop software en upgrading. De kosten voor onderhoud en herstelling van de woningen bedragen € 492.979. Hiervan werd een deel doorgerekend aan de huurder, via recuperatie van huurlasten.

De kost bezoldigingen komt op € 661.591.

De 2 opgeleverde projecten werden pro rata opgenomen in de afschrijvingen. Als gevolg van een ministerieel besluit wordt een verlenging van de afschrijvingstermijn van sociale woningen van 33 naar 50 jaar opgelegd. Bepaalde woningaspecten hebben echter een kortere technische en economische levensduur, waardoor ze een kortere afschrijvingstermijn krijgen. De herberekening werd gemaakt voor de woningen vanaf 2011.

Geboekt bedrag Afschrijvingen op materiële vaste activa € 1.697.717.

De grootste post bij de Andere bedrijfskosten vormt de onroerende voorheffing: € 240.000.

Eind december werd € 350.446,01 van de R/C VMSW afgenomen voor een rechtzetting GSC uit het verleden. Deze som werd geboekt onder de Andere bedrijfskosten. Recentelijk werd ons een schadevergoeding toegekend van € 250.000 voor deze foutieve berekening, zodat het saldo van € 100.446 een negatieve impact heeft op het resultaat.

Zo komen we tot een bedrijfswinst van € 292.833,87.

Na aftrek van de financiële kosten en verrekening van kapitaal- en intrestsubsidies, netto € 408.948, komen we tot een verlies van het boekjaar vóór belastingen van € 116.114,56.

Na verrekening van de belastingen bedraagt het Over te dragen verlies van het boekjaar: € 117.120,51.

"De financiële leefbaarheid van IZI wonen is goed te noemen."

Aan de hand van de analyse van financiële ratio’s, wordt de financiële leefbaarheid van de SHM weergegeven. De belangrijkste ratio’s zijn de liquiditeit, netto winstmarge uit de gewone bedrijfsvoering, netto vrije cash flow en de solvabiliteit. (Ratio’s afgetoetst aan normen bij visitatie SHM's).

Bijzonder verslag omtrent het toezicht op het sociaal oogmerk van de vennootschap

DOWNLOAD HIER DE PDF’S VOOR HET VERSLAG VAN DE COMMISSARIS REVISOR EN DE JAARREKENING VAN IZI WONEN VOOR 2020